Zřícenina tvrze Zavlekov

  Jižně od Plánice leží ves Zavlekov, v hornaté krajině a ze všech stran lesními horami zavřená. Nad vsí při severním okraji se vypíná strmá skála, na níž lze spatřit zříceninu bývalé tvrze nebo hrádku téhož jména jako ves.  Tvrz stávala na skalnatém ostrohu, který vybíhá z blízké výšiny, tak že jediný pohodlný přístup je z východní strany, kde byla od okolního terénu oddělena částečně dochovaným šíjovým příkopem. Na této straně se také nachází vchod do tvrze. Z tvrze zbyl jen spodek věžovatého stavení z něhož stojí zdivo do výše prvního patra , totiž věž i obydlí bylo založeno do nepravidelného čtverhranu (lichoběžníkového půdorysu), tak že nejužší strana byla obrácena k jihu a ta delší k severu.

   Tvrz postavená z lomeného kamene  a na rozích zesílená tesným kamenem  bývala dříve vysoká, ale zůstal jen spodek někde vyšší  někde nižší, poněvadž vršek opatřený okny podlehl zkáze. V přízemí je vidět bývalá komora, ale kromě vybouraného okna a střílen tu není nic pamětihodného. Po hradbách které tvrz pravděpodobně východně uzavíraly, není již ani památky. Buď totiž byli rozebrány do základů, anebo tu byli dřevěné ploty. V 15. století byl hrádek pro svoje těsné obydlí opuštěn a postavena nová tvrz ve vsi při dvoře, po níž dnes není ani potuchy.

    Kdy byla tvrz Zavlekov založena nelze s jistotou říci. Nicméně se můžeme domnívat že se to stalo za krále Jana Lucemburského, neboť za jeho nástupce a syna Karla IV. se na listině kde Jan z Velhartic roku 1371 založil kostel sv. Máří Magdalény u Velhartic se uvádí jako svědek také “Dluhomil de Savlekov” též jistě Dluhomil z Velhartic což je ta samá osoba, první nám známý praotec rodu rytířů ze Zavlekova(jako první se uvádí “ze Zavlekova”). Někde se píše, že nejstarší zmínka o tvrzi pochází z roku 1334 kdy ji držel Dluhomil z Velhartic, zmiňovaný ještě v roce 1377.  Během přibližně 500. letého období měla tvrz spousty majitelů. Pro nás za nejdůležitějšího majitele můžeme považovat Františka Xavera Taaffeho c.k. plukovníka 2.pluku dragounů majitele Nalžovského panství jenž Zavlekov roku 1769 koupil.

   Jeho potomek Ludvík Taafe (1791-1855) se nejvíce zasloužil o zvelebení zámku Nalžovy a jeho okolí. Rovněž nechal opravit zříceninu tvrze Zavlekov. Rod Taaffů pochází z Irska a jsou jedni z nejvýznamnějších majitelů panství . Jako připomínka národnosti majitelů  má obec Zavlekov ve svém znaku jetelový trojlístek – irský národní symbol. V polovině 19. století nechal zříceninu tvrze Zavlekov  Ludvík Taaffe romanticky upravit, přistavěl zdivo a k severozápadnímu nároží nechal přistavět okrouhlou baštu, jež dodala tvrzi na atraktivitě . Ještě v roce 1846 je zřícenina bez okrouhlé bašty jak dokazuje litografie J.Richtera podle F.A.Hebera. Na ilustraci z roku 1893 je již okrouhlá bašta zřetelná.

    V roce 1544 koupil Jan Chanovský Dlouhoveský z Dlouhé vsi za 800 kop 25 gr. pr.  celé vsi “Zavlekom” a Vidhošť  (též s pustým hradem v Zavlekomě). Jan nebydlel na starém pustém hradě ale postavil si novou tvrz ve vsi. Od roku 1544 se uvádí tvrz jako pustá až do současnosti.  Dle této listiny byl hrad již zříceninou. Nebyl již vícekrát znovu vystavěn , naopak při výstavbě nové tvrzi  bylo použito kamení ze staré tvrze. Nová tvrz sloužila pozdějším držitelům za obydlí. Při stálém střídání majitelů během 17.století nová zavlekovská tvrz zanikla, neboť r. 1739 se již neuvádí. Ze zbytků tvrze, která stávala nedaleko panského dvora, byl postaven špýchar. Původní tvrz připomíná již jenom pozdně gotický portál s kamenným ostěním.

   Dle fotografií je patrné jak zřícenina asi vypadala před zásahem hraběte Ludvíka  Taaffeho  v polovině 19.století. Nechal celou zříceninu obestavět a navýšit  zvenku zdí  a vybudovat okrouhlou baštu, čímž vytvořil romantickou umělou zříceninu. Hrabě Taaffe měl v budování umělých zřícenin zálibu a zkušenosti, neboť na svém panství v Nalžovech ” v Prašivici” nechal vybudovat též umělou zříceninu hradu Ballymote. Ta skutečná  stojí v Irsku – rodné zemi Taaffů.

   Poslední zajímavost k tvrzi jsou podzemní chodby, o kterých panují v obci tajemné historky. Pravdou je že v 80.letech minulého století se nechal udělat odborný průzkum, který zjistil že jsou chodby na mnoha místech zcela zasypané a nebezpečné. A  tak jediný známý vstup do chodeb se nechal zazdít. Nachází se naproti špýcharu přes silnici.

      Pořad ČT2 o Zavlekovské tvrzi:

      Tvrze ve středověku:   


Po dlouhých, jako nekonečná proláklina se vinoucích staletích dosnil a ukončil již dávno bujarý, zářící svůj život  Zavlekovský ten hrad, který jen v záři sluneční ztápí ještě dnes svou milou, skromně zrýsovanou silhuettu, jež obestírá jakýmsi vážným stínem ty domky, které u pat jeho holdují tiše a pokorně sestárlému a sešlému vládci celého kraje.
  I ta pustá, strmá skalka, která láskyplně za podnoží slouží ještě dnes vetchým již sutinám a dávno vyšlému životu z rozradostněných a přátelsky vždy hledících zdí a přítulných síní, dnes teskní dojemnou sirobou a bezútěšně halí se jen v svůj kostrbatý, tvrdý, skalistý a chudý háv.
V. V. Tomek

K článku použity texty a obrázky z publikací a webů: Hrady zámky a tvrze království českého od Augusta Sedláčka, Po troskách české slávy, www.hrady-zriceniny.cz od Petra Fabiana, Památné hrady a tvrze v Šumavě.