Sobota  20. dubna 2019 --- Svátek má Marcela Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Přihlásit
Vývoz popelnic na I. pololetí roku 2019
  09.01.2019   23.01.2019   06.02.2019   20.02.2019   06.03.2019   20.03.2019   03.04.2019   17.04.2019   01.05.2019   15.05.2019      29.05.2019     12.06.2019      26.06.2019
Novinky
19.12.2018: Vložen zápis z ustavuijícího zasedání OZ
Fotogalerie
Zavlekovský hasiči roku 1931
Vzpomínku věnuje sestra Františka Zajíčková, choť řid. učitele.
zobrazení: 2206
známka: 1.67
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Fax 376 396 220
Starosta 724 180 792

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

ID datové schránky:
qhebieq

Informace k platbě:

Obecně závazná vyhláška o odpadech

 
Obec Zavlekov
Zastupitelstvo obce
 
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2009
 
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu
 
Zastupitelstvo obce Zavlekov se na svém zasedání dne 4.12.2009 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
.....................pro zobrazení celého znění vyhlášky klikněte na nadpis článku


ČÁST PRVNÍ
 
Obecná ustanovení
 
Čl. 1
 
Závaznost vyhlášky
 1. Tato vyhláška je závazná pro všechny osoby , která mají na územním obvodu obce trvalé bydliště,na vlastníky staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci a pro další osoby, které se na územním obvodu obce zdržují .
 2. Tato vyhláška stanoví:
-          systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na územním obvodu obce (dále jen systém)  
-          systém nakládání se stavebním odpadem na územním obvodu obce
 
 
Čl. 2
 
Základní pojmy
 1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 2. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 3. Směsný (zbytkový) komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění např. plast, papíru, skla, kovového odpadu, dřeva, biologického odpadu, objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu.
 4. Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad směsný(zbytkový).
 5. Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit.
 6. Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti.
 7. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďováno, sběr ,výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava , využívání a odstraňování. 
 8. Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpad, nebo fyzická osoba podnikající, při její podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na územním obvodu obce, které mají původ z činnost fyzických osob, se za původce považuje obec.
 9. Oprávněnou osobou je každá právnická nebo fyzická osoba podnikající, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 
ČÁST DRUHÁ
 
Komunální odpad
 
Čl. 3
 
Třídění odpadu
Komunální odpad se třídí na následující složky:
a)      papír a lepenka
b)      sklo
c)      plasty
d)     objemný odpad
e)      nebezpečné složky komunálního odpadu
f)       kovy
g)      biologický odpad ze zahrad a domácností
h)      směsný (zbytkový) komunální odpad
 
 
Čl. 4
 
Místa určená pro odkládání odpadu
 1. Papír a lepenka, sklo a plasty se odkládají do kontejnerů na separovaný odpad umístěných v Zavlekově u autobusové zastávky a v ostatních spádových obcích na návsích.
 2. Objemný odpad se odkládá 2x ročně do kontejnerů. Termín a místo umístění kontejnerů bude vždy řádně a včas oznámeno občanům v celém územním obvodu obce.
 3. Nebezpečné složky komunálního odpadu budou odkládány 2x ročně do kontejnerů oprávněné osoby. Termín a místo umístění kontejnerů bude vždy řádně a včas oznámeno občanům v celém územním odvodu obce.
 4. Kovový odpad se odkládá 2x ročně do kontejnerů. Termín a místo umístění kontejnerů bude vždy řádně a včas oznámeno občanům v celém územním odvodu obce.
 5. Biologický odpad ze zahrad a domácností se v Zavlekově ukládá do kontejnerů na bioodpad, v ostatních obcích je zneškodňován vlastníky zahrad kompostováním.
 6. Směsný (zbytkový) komunální odpad se ukládá do popelnic, které si občané pořizují na vlastní náklady a v počtu nezbytně nutném.
V částech obce – chaty Zavlekov, Skránčice, Plichtice a Vlčnov se směsný (zbytkový) komunální odpad ukládá do plastových kontejnerů (1100 l), které jsou určeny pouze pro tyto účely.
 
 
 
 
 
Čl. 5
 
Stanoviště sběrných nádob pro směsný (zbytkový) komunální odpad
 
 1. Stanoviště sběrných nádob pro směsný (zbytkový) komunální odpad v Zavlekově (u lip, u rybníka Bradlava ), v Plichticích (na návsi, u letního tábora Safír), v Mladicích (u čp. 14, v ATC Valcha).
 2. Odvozový den bude pro celý územní obvod obce Zavlekov celoročně vždy 1 x za měsíc. Přesné termíny odvozů oznámí předem obec Zavlekov všem občanům.
 
Čl. 6
 
Povinnosti fyzických osob
 
 1. Fyzické osoby jsou povinny:
a)      odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v článku 3,
b)      vytříděný papír, skla a plasty odkládat do označených kontejnerů na separovaný odpad,
c)      odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je 2x ročně v určeném termínu do kontejneru oprávněné osoby,
d)     objemný odpad předávat je 2x ročně v určeném termínu do kontejneru oprávněné osoby,
e)      směsný (zbytkový) komunální odpad ukládá do popelnic , či určených platových (1100 l) kontejnerů,
f)       sběrné nádoby umisťovat na veřejné prostranství jen na den svozu odpadů. Po odvozu odpadu vlastník popelnice odklidí z veřejného prostranství.
 1. Obecně se zakazuje:
a)      odkládat odpady mimo místa určená pro odkládání odpadů a tak vytvářet nebo rozšiřovat nepovolené skládky odpadů,
b)      využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro ukládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny,
c)      zhutňovat odpady ve sběrných nádobách,
d)     pálit odpady na otevřeném ohni a v topeništích, která nejsou přímo určená ke spalování odpadů.
 
 
ČÁST TŘETÍ
 
Stavební odpad
 
Čl. 7
 
Nakládání se stavebním odpadem
 
 1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace, zpevnění cest apod., s výjimkou vytěžené zeminy kategorie „O“.
 2. Fyzické osoby produkující stavební a demoliční odpad, který je vhodný k recyklaci na dostupných zařízeních k tomu určených, jsou povinny tento odpad nabídnout k využití provozovateli zařízení na využití odpadů.
 3. Pokud není možné stavební odpad nabídnout k recyklaci, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady toho, komu stavební odpad vznikl. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.
 
ČÁST ČTVRTÁ
 
Čl. 8
 
Poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
 1. Poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Okruh poplatníků se podrobnosti vybírání poplatku (sazba, splatnost aj.) jsou upraveny v samostatné obecně závazné vyhlášce obce Zavlekov č. 2/2009.
 
Čl. 9
 
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí kontrolní komise obce Zavlekov.
 
Čl. 10
 
Sankce
Porušení povinnosti při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.
 
Čl. 11
Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku Obce Zavlekov č. 2/2001 ze dne 12.12.2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, dopravy , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu.
 
Čl. 12
 
 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem1.1.2010.
 
 
 
Starosta obce :  Vladislav Vaňourek 
                                                                             
                                                                        
 Místostarosta :  Mgr. Václav Hnojský
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2009
 
Sejmuto z úřední desky dne:

| Autor: Maxa Rostislav | Vydáno dne 29. 12. 2009 | 994 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Vyhledávač firem
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Počasí
Návštěvnost
Celkem274723
Duben25419
Dnes281
Online1
Reklama
Anketa
Jak jste spokojeni s informovaností občanů Obecním úřadem?

Jsem spokojen. (1762 hl.)
 
Mohlo by se to zlepšit. (1391 hl.)
 
Tak trochu. (1426 hl.)
 
Vůbec ne. (1436 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6015

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Webmaster Maxa Rostislav         Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Prohlášení o přístupnosti