Středa  21. listopadu 2018 --- Svátek má Albert Přidat k oblíbeným  
Hlavní menu
Přihlásit
Vývoz popelnic na II. pololetí roku 2018
  11.07.2018   25.07.2018   08.08.2018   22.08.2018   05.09.2018   19.09.2018   03.10.2018   17.10.2018   31.10.2018   14.11.2018      28.11.2018     12.12.2018      26.12.2018
Novinky
08.11.2018: Vložen zápis z ustavuijícího zasedání OZ
Fotogalerie
Zimní pohled
Lednová nadílka sněhu.
zobrazení: 2112
známka: 2.04
Kontakty
Obecní úřad Zavlekov
Zavlekov 56
341 42 Kolinec
okr. Klatovy
kraj Plzeňský

Tel. 376 396 220
Fax 376 396 220
Starosta 724 180 792

email:
ou@zavlekov.jz.cz

web: zavlekov.ic.cz
IČO 256315

ID datové schránky:
qhebieq

Informace k platbě:

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj| Vydáno dne 28. 04. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné| Vydáno dne 27. 04. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Oznámení o aplikaci přípravku proti krytonosci řepkovému !!!| Vydáno dne 06. 04. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Oznámení o záměru Obce Zavlekov| Vydáno dne 31. 03. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek| Vydáno dne 17. 03. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Monitorovací kalendář-návrh KHS Plzeňský kraj

Monitorovací kalendář-návrh Krajská hygienická stanice Plzeňský kraj

Veřejná vyhlaška

Četnost odběru vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezony 2016 

Vyhláška zde  otevřít:| Vydáno dne 14. 03. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výběrové řízení do ATC Valcha| Vydáno dne 11. 03. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese   www.drazby-exekutori.cz 

Zahájení elektronické dražby dne 13.4.2016 v 10:30 hod.

Předmětem dražby  pozemky a RD v obci Zavlekov část Plichtice, okr. Klatovy .

 

Dražební vyhláška    zde:| Vydáno dne 04. 03. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

ID datové schránky obce Zavlekov

 Číslo datové schránky úřadu : qhebieq

 

informace též v levém bloku v sekci Kontakty:

 
 
 


| Vydáno dne 02. 03. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese   www.okdrazby.cz 

Zahájení elektronické dražby dne 31.3.2016 v 14:00 hod.

Předmětem dražby Spoluvlasnický podíl id. 1/4 pozemků a RD v obci Zavlekov část Skránčice, okr. Klatovy .

 

Dražební vyhláška    zde:

 

 | Vydáno dne 23. 02. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Oznámení-připojení na obecní studnu| Vydáno dne 25. 01. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Ministerstvo zemědělství - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
ČÍSLO ÚTVARU: 15120
SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120
14VH5399/2015-15120
14VH5402/2015-15120
NAŠE ČJ.: 155/2016-MZE-15120
VYŘIZUJE: Ing. Alena Binhacková
TELEFON: 221 812 249
E-MAIL: alena.binhackova@mze.cz
ID DS: yphaax8
ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
DATUM: 12. ledna 2016


Veřejná vyhláška


OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-
MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření
obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní
plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna
2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje.


Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední
desce v úplném znění, proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních
deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení. Úplná znění opatření
obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvozemedelstvi/
ministerstvo-zemedelstvi/).


Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva
zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, po telefonické domluvě na odboru vodohospodářské
politiky a protipovodňových opatření, tel. 221 81 2249 nebo 221 81 2329, v pondělí a středu
od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny dle dohody.


Na základě ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro
ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke
snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními
vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, pro
zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. Tyto cíle jsou popsány
v kapitole IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní
prostředí. Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,
a to v kapitole V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, a stanoví strategii jejich
financování v kapitole VI. Souhrn ekonomické analýzy užívání vod.


Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházejí z podkladů, hodnocení a úvah,
které jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod,
I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, II. Užívání vod
a dopady lidské činnosti na stav vod, III. Monitoring a hodnocení stavu, IV.6 Zhodnocení
dosažení cílů, IV.7 Návrh zvláštních a méně přísných cílů a VII. Doplňující údaje.


Opatřením obecné povahy jsou z výše uvedených národních plánů povodí vydávány
části kapitoly IV., a to IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,
podzemních vod a vodních ekosystémů, IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými
a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských
služeb, IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability, IV.4 Cíle pro
silně ovlivněné a umělé vodní útvary, IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní
a sucha, a kapitola V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů. Ostatní kapitoly jsou
součástí odůvodnění.


Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotýká zájmů uživatelů
vody, znečišťovatelů, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníků vodních děl,
správců vodních toků a obcí.


Ing. Alena Binhacková, v.r.
ředitelka odboru


Přílohy - pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe         otevřít:
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry         otevřít:
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje      otevřít:


Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách
Ministerstva zemědělství, obecních úřadů a újezdních úřadů.
Obecní úřady a újezdní úřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto oznámení (bez příloh)
na svých úředních deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Obecní úřad / Úřad městyse / Městský úřad / Magistrát města / Újezdní úřad


.........................................................................................................................
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne| Vydáno dne 15. 01. 2016 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Rozhodnutí odboru dopravy MÚ Klatovy o rekonstrukci průtahu silnice I/22 obcí Zavlekov.

Veřejná vyhláška 

Rozhodnutí:

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad - povoluje

po přezkoumání předložené žádosti a projektové dokumentace z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního

zákona stavbu: "I/22 Zavlekov - průtah - DSP - SO 101.1 Chodník a přidružené plochy, SO 110.2 Opěrná zeď

podél parc. č. 95,SO 110.3 Opěrná zeď před objektem č.p. 98".

 
 

Rozhodnutí zde:| Vydáno dne 29. 12. 2015 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Oznámení pro občany| Vydáno dne 07. 12. 2015 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výzva pro občany !!!

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Výzva pro občany 

podle & 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům

nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 

 

zde:| Vydáno dne 04. 12. 2015 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Schůze OZ termíny
04.07.2018 19:00
Zavlekov "Restaurace U Jíši"
Zasedání OZ Zavlekov
Vyhledávač firem
Mapa Zavlekova
Překladač stránek
Kalendář článků
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Počasí
Wikipedie
Návštěvnost
Celkem239131
Listopad19026
Dnes124
Online1
Reklama
Anketa
Jak jste spokojeni s informovaností občanů Obecním úřadem?

Jsem spokojen. (1538 hl.)
 
Mohlo by se to zlepšit. (1325 hl.)
 
Tak trochu. (1298 hl.)
 
Vůbec ne. (1314 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5475

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
Webmaster Maxa Rostislav         Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší          Prohlášení o přístupnosti