Obecně závazná vyhláška obce o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obci.

Autor: Maxa Rostislav <maxarostislav(at)tiscali.cz>, Téma: Vyhlášky a nařízení, Vydáno dne: 24. 02. 2011

Obecně závazná vyhláška obce Zavlekov

č. 9/2010

o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obci Zavlekov

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

                             Zastupitelstvo obce Zavlekov schválilo dne 10.12.2010, usnesením č.1/2010 na základě ust. § 24 odst. 2 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. a), c) a d), ust. § 35 a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

............pro zobrazení celého znění vyhlášky klikněte na nadpis článku

 

 

Článek 1

 

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obec Zavlekov stanoví, které

činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou na některých veřejných prostranstvích zakázány.

Obec touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných

veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a zeleně v zástavbě.

 

Článek 2

 

1) Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náves, chodníky, parky, veřejná

zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,

a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše pouze v zastavěné části obce.

2) Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou

součástí této vyhlášky.

 

Článek 3

 

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými

mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

a) ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na

veřejném prostranství,

b) vstupování se psy a jinými domácími a hospodářskými zvířaty, příp. jejich vpouštění

na dětská hřiště, veřejná hřiště, pískoviště.

 

Článek 4

 

1) Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele

či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být uvedenou

osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba je povinna

odstranit případné znečištění tímto psem, a to bez zbytečného odkladu.

2) Ostatní zvířata se mohou pohybovat na veřejném prostranství jen v nutné míře po

dobu nezbytně nutnou pod dozorem odpovědné osoby. Tato osoba je povinna zajistit

odstranění případného znečištění těmito zvířaty, a to bez zbytečného odkladu.

3) Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy

občanskoprávní příp. trestněprávní není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

 

 

 

 

Článek 5

 

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na:

a) použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů;

b) osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, které byl

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu;

Článek 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2011.

 

 

 

……………………                                                                  …………………….

Vladislav Vaňourek                                                               Mgr. Václav Hnojský

     starosta                                                                                    místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne : …………………...