Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z ubytovací kapacity

Autor: Maxa Rostislav <maxarostislav(at)tiscali.cz>, Téma: Vyhlášky a nařízení, Vydáno dne: 17. 01. 2011

Obecně závazná vyhláška obce Zavlekov

 č. 6/2010,

  o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce Zavlekov na svém zasedání dne 10.2010 usnesením č. 1/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

............pro zobrazení celého znění vyhlášky klikněte na nadpis článkuČl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Zavlekov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Zavlekov (dále jen „správce poplatku“)

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1)          Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2)          Poplatníkem je ubytovatel.

(3)          Ubytovatel je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)          Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, telefonické spojení (event. mailovou adresu). Jde-li o právnickou osobu, název, sídlo,  IČO, telefonické spojení (event. mailovou adresu).  Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán, případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.

(3)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4)          Poplatník uvede další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatkové povinnosti.

(5)          Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6)          Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

(7)          V případě osvobození od poplatku je poplatník povinen oznámit vznik nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den                                                     2,- Kč

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od konce každého kalendářního pololetí.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)          Poplatku nepodléhá:

a)         ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b)         ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

c)         ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

(2)          Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit dle čl. 3 odst. 7.

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2)          Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

(1)          Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

(2)          Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 1.7.1994.

Čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011

 

 

                                                                                                                    

            ...................................                                                       ..........................................

                  Mgr. Václav Hnojský                                                            Vladislav Vaňourek

                  místostarosta                                                                               starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: