Obecně závazná vyhláška obce o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Autor: Maxa Rostislav <maxarostislav(at)tiscali.cz>, Téma: Vyhlášky a nařízení, Vydáno dne: 17. 01. 2011

 Obecně závazná vyhláška obce Zavlekov

č. 4/2010, 

                                    o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
 
Zastupitelstvo obce Zavlekov se na svém zasedání dne 10.12.2010 usnesením č. 1/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

............pro zobrazení celého znění vyhlášky klikněte na nadpis článku

 Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Zavlekov zavádí touto obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Zavlekov (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

1)      Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu 1.

2)      Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí2.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1)      Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytovaní za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

2)      Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl.  7 této vyhlášky.

3)      Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjemní, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanské průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány  postupně z časového hlediska3.

 

1)§ 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2)§ 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

3)§ 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

1)      Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobyt, není-li tento dnem příchodu, 5,- Kč. 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

           Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do posledního dne měsíce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

            Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a)         osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b)         osoby mladší 18 let a starší 70 let.

 

Čl. 7

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

1)      V ohlášení poplatník nebo plátce uvede4

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu  nebo sídlo, místo podnikání, popř. další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech

b)      čísla všech svých účtů a poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce

c)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

2)      Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

3)      Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

  

4) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

(1)          Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

(2)            Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze dne 1.7.1994.

Čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011

 

 

                                                                                                                    

            ...................................                                                       ..........................................

                  Mgr. Václav Hnojský                                                           Vladislav Vaňourek

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

Vyvěšeno dne: 15.12.2010

Sejmuto dne: